Energy Storage

כחלק בלתי נפרד מהמומחיות שלנו כ-IPP, אנו מכוונים לייצר ערך על ידי הקמה וניהול של מערכות מתקדמות לאגירת אנרגיה ומתן שירות למערכות אלו. אגירת אנרגיה היא מרכיב חיוני בשרשרת ערך פעילות האנרגיה שלנו בישראל. לכן, מאמצים ותשומות מוסבים לטובת פיתוח, מחקר ויישום דרכים יעילות לאגירת אנרגיה בפרויקטים קיימים ומתוכננים.